M-Azimut : 337°
M-Elevace : -16°
M-Osvit : 48,8%
Vych = 23:38
KulM zitra bude: 61°
(priblizne v 7:39)

S-Azimut : 250°
S-Elevace : 3°
Uhel M-S : 88°
Zap = 18:01

Me-Azimut = 226°
Me-Elevace = 7°
10° Vych * = 10:36

Ve-Azimut = 233°
Ve-Elevace = 8°
10° Vych * = 9:39

Ma-Azimut = 266°
Ma-Elevace = -1°
10° Vych * = 6:09

Ju-Azimut = 197°
Ju-Elevace = 16°
10° Zap = 17:58

Sa-Azimut = 173°
Sa-Elevace = 18°
10° Zap = 19:43