M-Azimut : 69°
M-Elevace : -5°
M-Osvit : 97,7%
Vych = 19:14
KulM zitra bude: 53°
(priblizne v 2:23)

S-Azimut : 265°
S-Elevace : 0°
Uhel M-S : 163°
Zap = 18:44

Me-Azimut = 280°
Me-Elevace = -2°
10° Vych * = 5:50

Ve-Azimut = 307°
Ve-Elevace = -15°
10° Vych * = 3:18

Ma-Azimut = 251°
Ma-Elevace = 5°
10° Vych * = 8:36

Ju-Azimut = 50°
Ju-Elevace = -12°
10° Vych = 20:08

Sa-Azimut = 120°
Sa-Elevace = 8°
10° Zap * = 1:30