M-Azimut : 261°
M-Elevace : -21°
M-Osvit : 31,4%
Vych * = 12:51
KulM dnes byla: 18°
(priblizne v 16:35)

S-Azimut : 343°
S-Elevace : -61°
Uhel M-S : 68°
Vych * = 7:34

Me-Azimut = 320°
Me-Elevace = -61°
10° Vych * = 9:31

Ve-Azimut = 325°
Ve-Elevace = -60°
10° Vych * = 9:03

Ma-Azimut = 137°
Ma-Elevace = 60°
10° Zap * = 6:39

Ju-Azimut = 242°
Ju-Elevace = 19°
10° Zap = 23:16

Sa-Azimut = 262°
Sa-Elevace = -15°
10° Vych * = 12:34