M-Azimut : 308°
M-Elevace : -44°
M-Osvit : 98,2%
Vych = 19:37
KulM zitra bude: 25°
(priblizne v 0:29)

S-Azimut : 107°
S-Elevace : 42°
Uhel M-S : 165°
Zap = 20:56

Me-Azimut = 121°
Me-Elevace = 46°
10° Zap = 18:37

Ve-Azimut = 76°
Ve-Elevace = 21°
10° Zap = 22:18

Ma-Azimut = 240°
Ma-Elevace = -4°
10° Vych * = 2:23

Ju-Azimut = 316°
Ju-Elevace = -49°
10° Vych = 19:59

Sa-Azimut = 260°
Sa-Elevace = -22°
10° Vych * = 0:31