M-Azimut : 87°
M-Elevace : 31°
M-Osvit : 8%
Zap = 23:56
KulM dnes bude: 65°
(priblizne v 15:32)

S-Azimut : 121°
S-Elevace : 52°
Uhel M-S : 33°
Zap = 21:10

Me-Azimut = 130°
Me-Elevace = 51°
10° Zap = 18:16

Ve-Azimut = 99°
Ve-Elevace = 39°
10° Zap = 20:24

Ma-Azimut = 86°
Ma-Elevace = 25°
10° Zap = 21:26

Ju-Azimut = 250°
Ju-Elevace = 2°
10° Vych * = 0:56

Sa-Azimut = 260°
Sa-Elevace = -14°
10° Vych * = 0:20