M-Azimut : 91°
M-Elevace : 21°
M-Osvit : 92%
Zap * = 9:52
KulM zitra bude: 54°
(priblizne v 2:32)

S-Azimut : 297°
S-Elevace : -46°
Uhel M-S : 147°
Vych * = 7:48

Me-Azimut = 295°
Me-Elevace = -40°
10° Vych * = 8:01

Ve-Azimut = 325°
Ve-Elevace = -53°
10° Vych * = 6:25

Ma-Azimut = 349°
Ma-Elevace = -64°
10° Vych * = 6:28

Ju-Azimut = 274°
Ju-Elevace = -18°
10° Vych * = 9:28

Sa-Azimut = 286°
Sa-Elevace = -36°
10° Vych * = 8:50