M-Azimut : 179°
M-Elevace : 25°
M-Osvit : 51,1%
Zap = 23:09
KulM dnes bude: 25°
(priblizne v 18:17)

S-Azimut : 261°
S-Elevace : -17°
Uhel M-S : 91°
Vych * = 7:15

Me-Azimut = 243°
Me-Elevace = -9°
10° Vych * = 10:50

Ve-Azimut = 289°
Ve-Elevace = -30°
10° Vych * = 5:51

Ma-Azimut = 173°
Ma-Elevace = 27°
10° Zap = 22:17

Ju-Azimut = 255°
Ju-Elevace = -13°
10° Vych * = 9:19

Sa-Azimut = 225°
Sa-Elevace = 5°
10° Vych * = 12:13