M-Azimut : 79°
M-Elevace : -22°
M-Osvit : 97,7%
Vych = 18:44
KulM zitra bude: 33°
(priblizne v 0:14)

S-Azimut : 240°
S-Elevace : 23°
Uhel M-S : 162°
Zap = 18:59

Me-Azimut = 238°
Me-Elevace = 25°
10° Zap = 18:00

Ve-Azimut = 200°
Ve-Elevace = 19°
10° Zap = 18:04

Ma-Azimut = 118°
Ma-Elevace = -8°
10° Vych = 18:51

Ju-Azimut = 185°
Ju-Elevace = 23°
10° Zap = 19:24

Sa-Azimut = 144°
Sa-Elevace = 10°
10° Vych = 16:27