M-Azimut : 30°
M-Elevace : -39°
M-Osvit : 61,8%
Vych * = 0:28
KulM dnes byla: 36°
(priblizne v 5:56)

S-Azimut : 291°
S-Elevace : 11°
Uhel M-S : 103°
Zap = 21:07

Me-Azimut = 301°
Me-Elevace = -1°
10° Vych * = 4:38

Ve-Azimut = 322°
Ve-Elevace = -15°
10° Vych * = 3:00

Ma-Azimut = 28°
Ma-Elevace = -37°
10° Vych * = 0:20

Ju-Azimut = 109°
Ju-Elevace = -13°
10° Vych = 21:36

Sa-Azimut = 103°
Sa-Elevace = -16°
10° Vych = 21:53