M-Azimut : 19°
M-Elevace : -14°
M-Osvit : 3,7%
Vych = 6:40
KulM dnes bude: 64°
(priblizne v 14:57)

S-Azimut : 41°
S-Elevace : -7°
Uhel M-S : 22°
Vych = 5:00

Me-Azimut = 56°
Me-Elevace = 1°
10° Vych = 4:09

Ve-Azimut = 67°
Ve-Elevace = 7°
10° Zap = 16:31

Ma-Azimut = 107°
Ma-Elevace = 25°
10° Zap = 12:46

Ju-Azimut = 129°
Ju-Elevace = 30°
10° Zap = 10:59

Sa-Azimut = 177°
Sa-Elevace = 26°
10° Zap = 6:53