M-Azimut : 64°
M-Elevace : -30°
M-Osvit : 55,8%
Vych = 14:12
KulM dnes bude: 31°
(priblizne v 19:37)

S-Azimut : 124°
S-Elevace : 50°
Uhel M-S : 97°
Zap = 20:59

Me-Azimut = 107°
Me-Elevace = 30°
10° Zap = 20:36

Ve-Azimut = 94°
Ve-Elevace = 14°
10° Zap = 21:35

Ma-Azimut = 289°
Ma-Elevace = -48°
10° Vych = 23:34

Ju-Azimut = 62°
Ju-Elevace = -40°
10° Vych = 16:16

Sa-Azimut = 342°
Sa-Elevace = -62°
10° Vych = 20:48