M-Azimut : 84°
M-Elevace : 13°
M-Osvit : 57%
Zap = 14:04
KulM zitra bude: 59°
(priblizne v 7:26)

S-Azimut : 352°
S-Elevace : -29°
Uhel M-S : 98°
Vych = 6:05

Me-Azimut = 5°
Me-Elevace = -24°
10° Vych = 5:03

Ve-Azimut = 349°
Ve-Elevace = -28°
10° Vych = 6:21

Ma-Azimut = 348°
Ma-Elevace = -28°
10° Vych = 6:28

Ju-Azimut = 242°
Ju-Elevace = -5°
10° Vych = 16:11

Sa-Azimut = 216°
Sa-Elevace = 10°
10° Vych = 18:23