M-Azimut : 230°
M-Elevace : 48°
M-Osvit : 99,4%
Zap = 7:14
KulM zitra bude: 53°
(priblizne v 0:32)

S-Azimut : 37°
S-Elevace : -47°
Uhel M-S : 171°
Vych = 7:05

Me-Azimut = 16°
Me-Elevace = -46°
10° Vych = 8:44

Ve-Azimut = 88°
Ve-Elevace = -29°
10° Vych = 6:27

Ma-Azimut = 325°
Ma-Elevace = -21°
10° Vych = 10:09

Ju-Azimut = 110°
Ju-Elevace = -12°
10° Vych = 4:46

Sa-Azimut = 90°
Sa-Elevace = -30°
10° Vych = 6:35